Netekome puikaus ekonomisto ir garsaus Seimo nario Juliaus Veselkos

Lietuva neteko ne tik gero Seimo nario, ekonomisto, bet ir tokio nepiktybinio, gero žmogaus Seime. Seimo darbe Juliaus sąmojai ar labai kategoriški, bet nepiktybiniai pareiškimai pralinksmindavo ir išjudindavo apsnūdusią auditoriją. Nepaprastai gaila, kad jo jau nesutiksiu Seime. Julius Veselka savo aktyvia laikysena ir veikla pelnė didelę pagarbą ir pripažinimą visuomenėje. Šviesaus atminimo Julius Veselka visados liks mūsų širdyse ir atmintyje.
Noriu pareikšti gilią užuojautą velionio artimiesiems, bendražygiams ir visiems žmonėms, kuriuos nuliūdino ir prislėgė ši netektis.

Rodyk draugams

Konstitucinio teismo išvada pridėjo Seimo rinkimams teisėtumo, bet ne legitimumo

Šeštadienį paskelbta Konstitucinio Teismo išvada daro dvejopą įspūdį ir kelia dar daugiau abejonių. Viena vertus, Konstitucinis Teismas(KT) stengėsi išlikti nešališku ir objektyviu kilusiame viršūnių kare bei akivaizdžiai laviravo norėdamas sumažinti įtampą . Kita vertus, skaitant 53 lapų KT išvadą jaučiamas noras nesigilinti į tuos rinkimų procedūrų pažeidimus, kurie suteiktų pagrindą pripažinti ar net suabejoti šių rinkimų teisėtumu. Pavyzdžiui, KT daug dėmesio skyrė rinkėjų papirkinėjimui ir šiuo atžvilgiu labai griežtai, teisingai pasisakė (tiesa sakant, apie tai yra pakankamai pasisakęs jau ne kartą), tačiau labai vengė iš esmės, griežtai nagrinėti ir vertinti galingųjų sferą. Juk perka balsus tik silpnesni (tačiau nesilpniausi) kandidatai ir partijos, kurie neturi priėjimo prie galimybės skaičiuoti balsus ir nulemti galutinius rezultatus. Pavyzdžiui, TS-LKD ir Socialdemokratų partijoms balsų pirkti nereikia. Čia viskas yra aišku: jeigu viena iš šių partijų yra opozicijoje, tai po rinkimų bus pirma,o jeigu nesėkmingai vadovavo šaliai, tai - antra.
Kadangi KT nuolat pabrėžia ir kartoja, kad „konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai”, prezidentės kreipimąsi į KT dėl galimų Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo vertinu labai teigiamai. Po kilusio skandalo ir abejonių visuomenėje dėl rinkimų rezultatų teisingumo, tai padaryti privalėjo kiekvienas normalus prezidentas. Reikia pripažinti, jog Konstitucinio teismo išvada pridėjo Seimo rinkimams teisėtumo ir senasis Seimas dabar turi visas galimybes užbaigti teisines procedūras, kuriomis įvykę Seimo rinkimai taptų visiškai teisėtais ir skaidriais. Tik ar jie nuo to taps legitimūs? Juk legitimumo jokiomis teisinėmis procedūromis neįtvirtinsi, jeigu Lietuvos žmonės laikys naujos kadencijos Seimą neskaidriai išrinktu ir jo nenorės pripažinti sava valdžia.

Rodyk draugams

Nauji rinkimai - galimybė atstatyti teisingumą ir suteikti Seimui legitimumą

Po labai neskaidrių Seimo rinkimų šalyje kilo politinė krizė. Rimtų abejonių dėl neskaidrių rinkimų kildavo jau ir anksčiau, tačiau iki šiol Vyriausiajai rinkimų komisijai pavykdavo viską užglaistyti, todėl dabar kilusį didelį žmonių nepasitenkinimą vertinu labai teigiamai ir viltingai, nes rinkimai Lietuvoje kuo toliau, tuo labiau tampa parodomieji ir vis mažiau atspindi Tautos valią. Negalima leisti, kad šalį valdančios politinės- finansinės grupuotės valdytų rinkimų procesą ir nulemtų jų rezultatus. Esu įsitikinęs ir patyręs, kad šie rinkimai vyko pažeidžiant esminius konstitucinius demokratinių, laisvų ir sąžiningų rinkimų principus. Aiškinimai, kad pažeidimai buvo maži ar turėję mažai įtakos galutiniams rezultatams, tėra tik pasiteisinimas ir siekis legitimuoti neskaidriai išrinktą naujos kadencijos Seimą. Tuo labiau, kai Konstitucinis Teismas 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai; šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo.
Prezidentės kreipimasis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, ar nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas yra ne tik teisiškai, bet ir politiškai motyvuotas, nes yra siekis apginti pamatinius demokratijos principus. Demokratinė valstybė privalo turėti legitimią ir teisėtą valdžią. Teisinėje valstybėje yra labai svarbu laikytis teisės aktų nustatytų procedūrų, todėl jų pažeidimai reiškia teisėtumo ir galiojimo problemas. Kadangi atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai, procedūrų VRK darbe nesilaikymai yra šiurkštūs rinkimų pažeidimai. Be to, negalima išskirti toje pačioje rinkimų apygardoje į teisėtą daugiamandatę ir neteisėtą vienmandatę, kai apygardoje pažeidimai buvo padaryti tokie patys. Rinkimai turi būti tokie skaidrūs, kad į Seimą nepatektų nei vienas neteisėtai, nedemokratiškai išrinktas asmuo ir negalėtų įgauti Tautos atstovų teisių bei įgaliojimų veikti Tautos vardu ir interesais. Rinkimuose tas turi būti užtikrinta, nes kitaip visas Seimas bus suformuotas pažeidžiant teisinius ir demokratinius principus. Konstituciniam Teismui pripažinus Seimo rinkimus daugiamandatėje apygardoje neteisėtais, turėtų būti organizuojami visiškai nauji rinkimai ir visose vienmandatėse apygardose, ir nedelsiant. VRK ir suinteresuotų politikų aiškinimai, kad pakartotiniai rinkimai vyktų tik po pusmečio - neteisingi. LR Konstitucijos 58 str.parašyta, kad naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo. Analogiškai turėtų būti ir KT pripažinus Seimo rinkimus neteisėtais. Juk nauji rinkimai yra ne tam, kad TS-LKD liktų valdžioje ar suteiktų galimybę neprileisti Darbo partijos prie valdžios, todėl, mano nuomone, rinkimai galėtų įvykti prieš Kalėdas arba netrukus po Naujųjų metų. Kitaip bus nuskriausti sąžiningi rinkimų dalyviai. Tik kaip įmanoma greičiau įvyksiantys rinkimai gali užtikrinti, kad sąžiningai dabartiniuose Seimo rinkimuose išrinkti asmenys, sėkmingai pakartos savo sėkmę. Nauji rinkimai - galimybė atstatyti teisingumą ir suteikti legitimumą naujos kadencijos Seimui. Į susiformavusią Tvarkos ir teisingumo, Socialdemokratų, Darbo partijos koaliciją žiūriu tolerantiškai ir tai - netgi geriau negu nusivadovavusi, užpelkėjusi TS-LKD. Be to, Tautos teisė išsirinkti tokią Tautos atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią galią, negali būti ginčijama ar jos nepaisoma.

Rodyk draugams

Pasaulio pabaigos baimė – be rimto pagrindo

„Myliu VIEŠPATĮ, nes jis girdi,
klausosi mano maldavimų balso.
Jis girdi mane, -
šauksiuosi jo, kol tik būsiu gyvas.
Mirties kilpos apraizgė mane,
apėmė mane Šeolo kančios, -
buvau graužiamas sielvarto ir nerimo.
Tada šaukiausi VIEŠPATIES vardo:
„O VIEŠPATIE, maldauju tavęs,
gelbėk mano gyvastį!”
Nusiramink, mano širdie,
nes Dievas buvo man geras.
Juk jis išgelbėjo mane nuo mirties,
nušluostė man ašaras,
neleido mano kojoms paslysti.
Todėl einu savo keliu VIEŠPATIES Artume
gyvųjų šalyje.” Ps 116, 1-9

Dabartiniu metu tenka daug matyti, skaityti ir girdėti žmones kalbant apie pasaulio pabaigą. Daugelis žmonių dėl to labai nerimauja. Žinoma, pasaulio pabaiga į žemę tikrai kada nors ateis, nes ir mokslo įrodyta, kad po penkių milijardų metų ne tik mūsų planetos nebus, bet ir saulės. Visata auga, vystosi, keičiasi ir veikia siekdama tikslo, kurio mes nežinom. Mokslas dar toli iki Visatos visiško pažinimo. Mūsų egzistencija ir tikslas mums yra visiška paslaptis. Mes matome tik dalį tikrovės, t.y. mes nematome visko, kas yra, nematome visos Visatos, o tuo labiau, kas yra už mūsų Visatos. Dar daugiau- mes dar nepažinome visos realybes aplink mus ir mumyse, todėl neigti Dievo buvimo negalime, o Visatos vyksmo, tapsmo Kūrėją turime pripažinti, nes mes sudaryti iš jo atomų, energijų ir, galima tvirtai sakyti, jog esame Jo turtinė nuosavybė. Savo egzistenciją mes galime tik jausti ir pilnai, laimingai išgyventi. Natūralu, kad šventieji ir išminčiai kalba apie pasitikėjimą gyvenimu, Kūrėju ir ragina pabusti dvasingumui, pažadinti protą. Tada šios vaikiškos baimės (kaip Majų kalendoriaus pabaiga) atrodys taip, kaip ir turėtų atrodyti - visiškai negrėsmingai. Pažymėtina, kad per žmonijos istoriją, įvairiuose kraštuose buvo daugybė kartų skelbta ir pranašauta pasaulio pabaiga, bet ne viena jų neišsipildė. Krikščionybėje pasaulio pabaigos eskalavimas sunkiais laikais yra vos neprivalomas dalykas(tuo labiau, kai Biblijoje yra apaštalo Jono regėjimai). Ši tema krikščionims tokia sena ir gyvybinga, kad kai kuriais laikais sukeldavo suirutes, pavyzdžiui: Viduramžiais, pasitinkant 1000 metus. Ji aktuali nuo apaštalų laikų, kai prasidėjo krikščionių persekiojimai, ir vos ne kiekviena sekanti karta laukė pasaulio pabaigos. Tik krikščionybei iškilus ir paėmus valdžią, kalbos apie pasaulio pabaigą nurimo, tačiau kilus grėsmei tikėjimui ir Bažnyčios valdžiai - vėl atgydavo, o pagerėjus -nurimdavo. Dėlto krikščionių pasaulis perdėtai jautrus pasaulio pabaigos klausimu. Kita vertus, šios baimės rodo tikėjimo trūkumą, dvasingumo praradimą, tamsos žmonėse išaugimą. Šventiesiems ir išminčiams būdingas gilus ir šviesus suvokimas, pažadintas protas. Proto pažadinimas ir pabudimas reiškia giluminį, aiškų ir prasmingą savo vidinio tikrojo aš suvokimą ir tiesiogiai susijęs su buvimu šiame pasaulyje ir apima tiek misijos šioje žemėje įgyvendinimą, tiek ir smulkesnius, tačiau ne mažiau svarbius saviraiškos žingsnelius, žengiant iš dienos į dieną. Religinga širdis- tai lengviausiai pasiekia. Pavyzdžiui, kaip nepaprastai egzistenciją, prieš beveik 1600 metų gyvenęs ir iki šiol išliekantis neabejotinu ir nesenstančiu žiburiu,
šv.Augustinas: „Kai prigulsiu prie Tavęs visa būtimi, nebebus man nei sielvarto, nei vargo ir atgis mano gyvenimas, visas pilnas Tavęs”.
Neramiais ir sunkiais lakais pagausėja šarlatanų, visokių dvasinių mokytojų ir gyvenimo aiškintojų.Nesakau, kad visi jie blogi, tačiau dabar nepaprastai pagausėjo visokių gerų patarimų ir technikų kaip tapti milijonieriumi, laimingu, sėkmingu ir pan. Domiuosi šia tema ir galiu pasakyti, kad tuose dalykuose yra labai daug naudingo ir vertingo, bet vistiek turite visada išlaikyti sveiką protą. Kiekvienas reiškinys turi dvi puses (šalta- karšta, aukštas - žemas), todėl tobulėjimo kelyje neužmirškite ne tik mokytis, ką daryti gerai(pvz.,kopijuoti sėkmės receptus), bet ir ko nedaryti. Juk tėvai mokino, ką vaikas turi daryti ir ko nedaryti. Žmonija iš kartos į kartą perduoda tai, kas reikalinga išgyvenimui. Tik dabar epocha dėl technologijų, globalizmo ir t.t yra kita ir suaugę turime mokytis, nes iš tėvų negalime gauti visko, ko reikia išgyvenimui. Turime nuolatos tobulėti, kad galėtume sėkmingai gyventi ir išgyventi. Geriausi pavyzdžiai -šventieji ir dvasios milžinai, pasižymintys neįtikėtinai gera,šviesia ir galinga charizmatine energetika. Nebijokite šventumo!
„Tikrai mano siela ramiai laukia Dievo,
iš jo ateina man išgelbėjimas.
Tik jis yra mano uola ir mano išganymas -
mano užuovėja; niekad nedrebėsiu.
Kaip ilgai jūs visi puldinėsite žmogų,
norėdami jį sutriuškinti,
lyg jis būtų pašlijusi siena ar griūvanti tvora?
Tikrai jie sąmokslauja, taikydamiesi išstumti jį
iš jo aukštos vietos.
Jie mėgaujasi melais, -
burna laimina, bet širdimi keikia. {Sela}
Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela,
nes iš jo ateina man viltis.
Tik jis yra mano uola ir mano išganymas -
mano užuovėja; niekad nedrebėsiu.
Dievas mano išgelbėjimas ir garbė;
mano stiprybės uola;
mano užuovėja yra Dieve.
Pasitikėk juo visados, o manoji tauta!
Išliekite savo širdį jo Artume, -
jis yra mūsų užuovėja! {Sela}
Kartą Dievas kalbėjo, dusyk[i3] girdėjau:
kad galybė yra Dievo,
kad ištikima meilė yra tavo, o Viešpatie.
Juk tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus.” Ps 62, 2-13

Rodyk draugams